Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

A Szolgáltatóra vonatkozó céginformáció

Cégnév: 2072 ENTER Bt.
Székhelye: 2072 Zsámbék, Bicskei u. 70.
Cégjegyzékszám: 13-06-055828
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Bíróság Cégbírósága
Adószám: 22231873-2-13
E-mail: [email protected]
Web: www.aurorakonyvesbolt.hu
Kapcsolattartó: Mickl Zoltán
TEÁOR’08 szerinti főtevékenység: 6201’08 Számítógépes programozás

 

I. A Felhasználási Feltételek célja, elfogadása és módosítása, a szerződésre irányadó jog

1.    Jelen Felhasználási Feltételek a aurorakonyvesbolt.hu domain név alatt üzemelő webáruház termékei (a továbbiakban: termék) értékesítésére irányuló, a 2072 ENTER Bt., mint a terméket értékesítő és azaurorakonyvesbolt.hu domain név alatt működő webáruházat (a továbbiakban: webáruház) üzemeltető gazdasági társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és a webáruház szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) – együttesen: Felek – között létrejövő szerződés általános szerződési feltételeit (ÁSZF) határozzák meg, amelyek célja, hogy részletesen, és a Felek számára megnyugtató módon szabályozzák a webáruház kereskedelmi szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb, a webáruház működésével kapcsolatos lényeges körülményt. A jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználó a webáruház szolgáltatásainak igénybevételével a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandónak kifejezetten elfogadja, és azok a Felek szerződéses jogviszonyából eredő jogok és kötelezettségek tartalmára nézve a Felekre kötelező erővel bírnak.

2.    A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Felhasználási Feltételeket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül és a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan módosítani. A Felhasználási Feltételek módosítása az szuperjatek.hu honlapon történő közzététellel lép hatályba és a webáruház szolgáltatásának Felhasználó által történő igénybevétele a módosított Felhasználási Feltételek külön jognyilatkozat nélkül történő elfogadását jelenti.

3.     A Felek a jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar polgári és kereskedelmi jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak.

 

 II. Regisztráció

1.    A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a webáruház szolgáltatásainak igénybevételét regisztrációhoz köti. A regisztráció az erre rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltésével történik, a Felhasználó köteles a kitöltött adatlapot a Szolgáltatónak elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs adatlapot megfelelően kitöltötte, a Szolgáltató a regisztráció iránti kérelem általa történő tudomásul vételéről értesíti a Felhasználót a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben. A Felhasználó a regisztrációt a Szolgáltató által küldött levélben található linkre kattintással, vagy más erre alkalmas módon köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatást a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe. A regisztrációs adatlap kitöltésével a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok védelmére és kezelésére a honlapon „Adatvédelem” menüpont alatt található, a jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képező Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései irányadók.

2.    A Felhasználó sikeres regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják, és amelyekkel beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és minden, az adott helyzetben általában elvárható védekezést megtenni annak megakadályozása érdekében, hogy a jelszó illetéktelen harmadik személy számára hozzáférhetővé váljon. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a regisztrált felhasználó jelszavával történő bármely visszaélésért, valamint a visszaéléssel a Felhasználónak, más felhasználónak, vagy egyéb harmadik személynek okozott kárért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

3.    A Felhasználó felel a regisztráció során közölt adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4.    A honlapon a webáruház termékei közötti böngészés, a termékek képi illusztrációjának és lényeges tulajdonságaikat leíró termékismertetőinek megismerése, valamint a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, azonban ezen regisztrációhoz nem kötött felhasználásra is megfelelően alkalmazandók a jelen Felhasználási Feltételek.

 

 III. A honlapon közzétett tartalom; szellemi alkotások joga; felelősségkorlátozás

1.    A Szolgáltató által a honlapon közzétett tartalom – a webáruházban található termékek leírásán kívül – kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom valóságáért, helyességéért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, vagy bármilyen hátrányos következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen Felhasználási Feltételek által meghatározott körben – kizárólag saját felelősségére használhatja.

2.    A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy bármilyen egyéb hátrányos következményért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé

3.    Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokra (pl. fórum, üzenőfal, stb.) a honlapon közzétett külön szabályzat vonatkozik, a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek elismeri a szolgáltatás Szolgáltató által meghatározott szabályait.

4.    Minden, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, így különösen a honlap domain neve, a Szolgáltató logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, a Szolgáltató által alkalmazott szoftveres és egyéb megoldások, megvalósítások, továbbá a honlapon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos, képi, animációs vagy hanganyag, valamint védjegy- és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, illetve azok felhasználására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ezen előbbi tartalmak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – vagyis az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson, továbbá papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően a Szolgáltató vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és mértékben nem használhatók fel.

5.    A Szolgáltató minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, azonban tekintettel arra, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy a Szolgáltató által nem ismert módon a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér a Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyéb módon visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

IV. A szerződés létrejötte

1.    A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a webáruház kínálatában, megismerheti a termékekről közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt termékek kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt termékek listáját (virtuális termékkosár), meghatározhatja, hogy melyik termékből milyen mennyiséget kíván megvásárolni. A Felhasználó ezen tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó e tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő termékkosárba tett termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

2.    A Felhasználó a honlapon elhelyezett „Rendelés” gombra kattintva jelezheti, hogy a  termékkosárba helyezett termékeket meg kívánja vásárolni, mely nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak, fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A Felhasználó a „Törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a honlapon megjelenő adatlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat köteles megadni a Szolgáltató részére.

3.    A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét is megadni, amelyre a Szolgáltató a későbbiekben a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

4.    A Felhasználó a megrendelési adatlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a termékkosárba helyezett termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban az a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó mindaddig kötve van (ajánlati kötöttség), ameddig a jelen Felhasználási Feltételek szerint a Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról és visszaigazolásáról nyilatkozni köteles.

5.    A Felhasználó a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés, a szállítás és/vagy átvétel, valamint a számla kiállításának feltételeit. A Felhasználó a termékkosár tartalmát és a megrendelés egyes feltételeit mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi. A Felhasználó a megrendelésének elküldésével kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, megértette, az abban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

6.    Amíg a Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, addig a Felek közötti szerződés nem jön létre. A Szolgáltató a visszaigazolásban köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felek között, ha a Szolgáltató a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik.

7.    Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolást 48 órán belül nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó ajánlati kötöttsége alól szabadul.

8.    A szerződés nyelve: magyar.

 

V. Tájékoztatási kötelezettség; együttműködés

1.    A Szolgáltató világos és közérthető módon köteles a Felhasználóval szembeni  tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni.

2.    A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének tartós adathordozón tesz eleget, azzal, hogy a tájékoztatónak hozzáférhetőnek és olvashatónak kell lennie. A Szolgáltatót nem terheli az 1. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak. Nem terheli a Szolgáltatót a tájékoztatási kötelezettség az olyan mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésre, amelyet a szerződéskötés időpontjában teljesítenek.

3.    A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a IV. Fejezet szerint megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató elektronikusan iktatja a szerződést, és az így iktatott szerződés utóbb elektronikusan hozzáférhető lesz.

4.    A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök az alábbiak: e-mail

5.    A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a szerződés megkötése és teljesítése során együttműködnek, egymást minden lényeges körülményről informálják.

 

VI. A létrejött szerződés lényeges tartalma; szállítási feltételek

1.    A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés tartalmát a Felhasználó által a megrendelése során megadott és a Szolgáltató által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján a Szolgáltató köteles a Felhasználó, mint megrendelő által kiválasztott termékeket a Felhasználó választása alapján az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani vagy a Felhasználónak, mint megrendelőnek a Szolgáltató székhelyén/telephelyén a visszaigazolásban meghatározott időszakban átadni, a Felhasználó pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.

2.    A Szolgáltató helyettesítő termékkel nem teljesíthet.

3.    A webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével módosítható, amelynek során a szerződés vagy a szerződési ajánlat módosítására irányuló joghatályos nyilatkozatot a Felhasználó kizárólag a webáruház honlapján üzemeltetett adatlapon keresztül, a Szolgáltató pedig kizárólag a Felhasználó által a megrendelés során megadott elektronikus postafiókra küldött e-mail útján tehet.

4.    A telefonon, telefaxon, levélben vagy bármilyen más módon tett jognyilatkozat kizárólag tájékoztató jellegű és legfeljebb a Felek közötti együttműködést segítheti elő, azonban a szerződési feltételeket semmilyen módon és mértékben nem módosíthatja.

5.    Amennyiben a Felhasználó a webáruházban történő megrendelés során a szállítással történő teljesítést választotta, a Szolgáltató köteles a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani a visszaigazolásban megadott szállítási határidőn belül. Olyan esetekben, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött (pl. raktárházak, irodaházak), a Szolgáltató a kiszállítást ellenkező megállapodás hiányában a főbejáratig vállalja.

6.    A Felhasználó házhoz szállítás helyett kérheti a termékek átvételét a Szolgáltató székhelyén/telephelyén is. Ebben az esetben a Felhasználónak a megrendelésben meg kell határoznia azt az időpontot, amikor a megrendelt termékeket átveszi, mely időpontot a Szolgáltató a visszaigazolásban jóváhagyja. A Felhasználó a kiválasztott termékeket az előzetesen meghatározott időpont előtt nem tudja átvenni. A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

7.    A termékekre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján megjelenített árak az aktuális, érvényben lévő és bruttó árak, amelyek a hatályos törvény szerinti mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmazzák. A webáruházban a termékek típusonként kategóriákba vannak rendezve. Az adott kategória megnyitásakor megjelennek a kategórián belül kínált termékek és az azokhoz tartozó árak.

8.    A Szolgáltató fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

9.    A várható kézbesítési napon a Felhasználónak lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását.

10.    A teljesítés időpontja a termék Felhasználó által történő átvételének időpontja.

11.    A 8. pont szerint megjelölt ár a szállítás költségeit nem tartalmazza.

12.    A számlát minden esetben a Szolgáltató állítja ki a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal.

13.    A Felek a fizetés módjait a következők szerint határozzák meg:

  • Fizetés a termék átvételekor (utánvétel)

14.    A Szolgáltató a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Felhasználó a termék teljes vételárát ki nem egyenlíti.

 

VII. Reklamáció, hibás teljesítés

1.    Reklamáció – A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállott), a Felhasználót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, amelyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán (XI. Fejezet 5. pont) keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató levelezési címére küldött levél útján közölhet. Panasz – A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

2.    A Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A szavatossági igény bejelentése azonban nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti panasznak. Ha a vállalkozás a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről –  annak bejelentésekor – nem tud nyilatkozni, akkor 5 munkanapon belül, igazolhatóan köteles értesíteni a Felhasználót. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a hibás termék cseréjét 15 napon belül elvégezze.

3.    Kellékszavatosság A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A szerződés megkötése bizonyított, ha a Felhasználó felmutatja a számlát vagy nyugtát. A Felhasználó  – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet az alábbi feltételek szerint:

  1. A Felek rögzítik, hogy kijavítás a Szolgáltató által a webáruházban értékesítésre kínált termékek jellegére tekintettel nem merül fel.
  2. A Felhasználó kérhet kicserélést, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
  3. Ha a Felhasználó a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  4. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető.
  5. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.    Jótállás A Szolgáltató szerződéses jótállást nem vállal, jogszabály szerint kötelező jótállással nem tartozik termékei után.

5.    A Szolgáltató arra az esetre, ha a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikknek minősülő termék értékesítésével bővíti internetes kereskedelmi tevékenységét, tájékoztatásul rögzíti, hogy e fogyasztási cikk hibája esetén a Felhasználó az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, feltéve, ha fogyasztónak minősül. Fogyasztó: a Ptk. Értelmező rendelkezéseiben meghatározott fogyasztó, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál rögzítettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a Szolgáltató a terméket kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Felhasználó üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszik arra, hogy a kijavításra, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor kerüljön. A Felhasználó kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.

6.    Termékszavatosság A Felek rögzítik, hogy az eladott termék hibája esetén a Felhasználó, mint fogyasztó a gyártótól követelheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, vagy a termék jellegénél fogva nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; ha a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy ha a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

7.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

8.    A Szolgáltató a hibás teljesítés tárgyában a jelen Felhasználási Feltételek 2. számú mellékletét képező, az I. Fejezet 3. pontjában megjelölt Korm. rendelet szerinti mintatájékoztatót is rendszeresít.

9.    A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

VIII. Elállási jog és kivételek

1.    Az I. Fejezet 3. pontjában megjelölt Korm. rendelet értelmében a Felhasználó, mint fogyasztó indoklás nélkül elállhat a termék értékesítésére vonatkozó szerződéstől. Elállási jogát

  1. a terméknek,
  2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy  darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított 14 napon belül gyakorolhatja.

2.    Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: 2072 ENTER Bt. (székhely: 2072 Zsámbék, Bicskei u 70., cégjegyzékszám: 13-06-055828, adószám: 22231873-2-13, e-mail: [email protected], telefon: +36-70-389-0710). Ebből a célból felhasználhatja a jogszabálynak megfelelő nyilatkozat-mintát is, amely a jelen Felhasználási Feltételek 3. számú mellékletét képezi. A Felhasználó a Szolgáltató honlapján is kitöltheti a nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az e szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ebben az esetben a Szolgáltató az elállás megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazolja.

3.    A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

4.    Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó az általa felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.    A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.    A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

 

 X. Vis maior

1.    Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, külön törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 

XI. Egyéb rendelkezések

1.    A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara etikai kódexét. Ezen dokumentum elektronikusan hozzáférhető a www.mkik.hu weboldalon.

2.    A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabályt sértő vélemények törlésére.

3.    A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.    A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a hírlevélre feliratkozáskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetve egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak. A Felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklám célú levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

5.    Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, a [email protected] címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36-70-389-0710-es telefonszámon.

6.    A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vita) gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Felek békéltető testület eljárását kezdeményezhetik. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10., e-mail cím: [email protected]

7.    A tárhelyet biztosító szolgáltató neve: DotRoll Kft., székhely:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., cégjegyzékszám:01-09-882068, adószám:13962982-2-42, e-mail cím: [email protected]).

8.    Jelen Felhasználási Feltételek a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig maradnak hatályban. A hatály kiterjed minden olyan Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházon keresztül kerül sor.

Budapest, 2015. december 1.

Mellékletek:

1.    Adatvédelmi Nyilatkozat
2.    Mintatájékoztató hibás teljesítésről
3.    Nyilatkozat-minta elállási/felmondási jogról